Z PROJEVŮ JANA ANTONÍNA BATI

Podnikatel

 • Podnikání je boj s hmotou právě tak jako s poměry a nevědomostí, vlastní i cizí; a někdy i se zlou vůlí.

 • Dnešní podnikání žádá lidí pružných, silných a rozumných. udrží se v něm jen ti, kdo se naučili sloužit a mají vůli stále se učit.

 • Organizační základy našich podniků a naší práce jsou odpozorovány podle zákonů přírody, jejichž hlavním znakem je, že fungují pravidelně. (...) Na téže zásadě pravidelnosti jsou založeny všechny naše pracovní plány.

 • Aby organizace závodů klapala po celý týden co nejhladčeji, zavedli jsme sobotní konferenční shromáždění všech vedoucích v závodě. Protože jsou zde přítomni všichni, je možno vyřídit během tohoto dne všechny záležitosti.

 • Celé podnikání není vlastně ničím jiným nežli nepřetržitým řetězem vynálezů, a toto vynalézání je nezbytné vůbec
  při systému volné soutěže.

Manažer

 • Má-li více lidí dohromady vykonávati pravidelně nějakou práci, musí míti před očima určitý cíl. Musí věděti, co chtějí vykonat, jak to vykonají, kdy začnou a kdy skončí.

 • Jen láska k práci může povznést člověka na prvé místo odborníka.

 • Nejlepší způsob, jak zvýšiti počet lidí, milujících práci, je uznati a respektovati je a nalézati vždy správnou cestu, jakým způsobem jim to vyjádřit.

 • Žádnou práci nemůžete řídit, pokud jí neporozumíte. A neporozumíte jí, dokud ji neděláte vlastníma rukama.

 • Každý čin je lepší než sebedelší a krásnější revoluční řeči. Účast dělníků na zisku závodu je čin revolučně mocnější než všechna májová hesla nejslavnějších revolucionářů světa, jež kdy z květnových tribun byla pověděna.

 • Jednou důležitou příčinou, proč není množství dobrých dělníků zde v obuvnickém průmyslu procentově větší, je ta, že jim zaměstnavatelé neukáží uznání za dobrou práci, nýbrž spíše se starají o to, kdo z dělníků koná práci špatně.

Národohospodář

 • Jako hlavní problém správní reformy se mi jeví potřeba spojiti důsledně svěřenou moc s osobní odpovědností.

 • V dnešním rozdělení ukládá veřejná správa občanům povinnosti (jako jednotlivcům), kdežto sobě ponechává práva a vystupuje jako neznámý celek.

 • Náš národ potřebuje hospodářů, protože potřebuje statků a peněz. Přitom záleží na každém jednotlivci a na zužitkování každé zkušenosti.

 • Na vychování hospodářů a hospodářských iniciátorů je třeba celé lidské generace. Každému úspěchu předchází řada porážek, ale musí se vydržet.

 • Hospodářskou samostatnost republiky mohou zabezpečit jen ti mužové, kteří  dovedou práci organisovat tak, aby byla prospěšná všem, to jest podniku, zaměstnanci i zákazníku.

 • Voda se jeví jako každý živel na světě. Když ovládnete jistou část, třeba malou, naučíte se vždycky znáti způsoby a prostředky, kterak ovládnouti živel celý.

 • Jsou tři druhy hodnot, které  potřebujeme ke všem dílům na světě. jsou to: kapitál, vědomosti a svoboda, a po všech těchto lidé nejvíce touží.

 

Obchodník

 • Nikdy se nevyplatí, nechat se v obchodě vyhodit ze sedla, protože dobýt pozici, z které jsme jednou utekli, je horší než udržovat ji. Ten, kdo dobývá, má totiž veliké potíže v neznalosti věcí, které my již známe a ovládáme.

 • Nikdy se nevyplatí, nechat se v obchodě vyhodit ze sedla, protože dobýt pozici, z které jsme jednou utekli, je horší než udržovat ji. Ten, kdo dobývá, má totiž veliké potíže v neznalosti věcí, které my již známe a ovládáme.

 • Jak málo inženýrů-komercialistů však chápe, že k tomu, aby mohli prodávat sádlo s úspěchem, musí rozuměttomu, jak se sádlo vyrábí, jak se čistí, bílí, jak konservuje, a aby se tomu naučili rozumět, musí je vzít do vlastních rukou, zpracovat je vlastníma rukama.

 • Nikdy žádný bankrotář neudělal bankrot, jímž by sám nebyl vinen. Nikdy není při bankrotu příčina v někom jiném.jakmile se obchodník spoléhá na poměry, stává se z něho dobrodruh a bankrotář.

Vychovatel

 • Najdi si každý práci, jež je ti vhodná a jež odpovídá tvým schopnostem a možnostem, práci, kterou máš rád a jež má ráda tebe. Té zůstaň věren, uč se, studuje a pokračuje v ní. Dobrá práce je tvým nejlepším přítelem.

 • Nespatřujte hrdinství v tom, že se vydáváte do zbytečného nebezpečí. Nespatřujte hrdinství v tom, že neuposlechnete rady zkušených lidí. Nespatřujte hrdinství v tom, že překračujete bezpečnostní předpisy.

 • Učili jste se předmětům z různých oborů. Uvědomte si však, že jste se jím učili především proto, abyste se naučili vůbec myslit a učit se, nikoliv proto, abyste prošli školou a dostali vysvědčení. Na to vysvědčení my, jak víte, dáme málo. Mnoho však dáme na to, co kdo dovede uplatniti ze svých vědomostí v práci.

 • Dejte se do skutečného obchodu tak brzo, jak je vám to jen možné. Nejpozději druhého dne jak vyjdete ze školy, ač bych vám z duše přál, abyste provozovali obchod již ve škole a aby vaše školní osnovy vás k tomu vedly.

 • Sebevědomí je znamenitá věc. U našich mladých mužů ve zlíně je přímo vědecky pěstujeme. Jsou ovšem různé
  druhy sebevědomí. To naše zlínské: dovedu, dokážu, provedu, vytrvám, zvítězím.

 • Neumět se vyjádřit není hanba, nýbrž mlčeti – chyby dělat není hanba, ale nepracovat je hanba nebo nenapravit chyby je hanba. Uhnout nepříjemnosti – je hanba.

 • Pro vaši budoucnost je především to nejdůležitější a rozhodující – vybrat si správného chefa. Otce si vybrat nemůžete – chefa ano. A správný chef je s to, udělati i z velmi průměrného dřeva slušné zboží.

Inspirátor

 • Po celých dvacet let konal jsem jenom práce, které jsem do té doby neuměl. V tom, že jsem se jim naučil a vždycky rychle naučil, byl úspěch mé práce.

 • Byl jsem  vždycky hotov zpracovat přijatý příkaz ve svých myšlenkách a hledati tak cestu, jak to provésti jinak a lépe a nejenom tak, jak mi to bylo uloženo.

 • Z mé vlastní zkušenosti vám mohu říci, že jsem si dobyl svého postavení pouze tím, že jsem nikdy nedělal nic jinak, než jak se mi to samotnému jevilo.

 • Zvítězí, kdo si vypracoval takovou povahu, že dovede vydržet, že umí nejen vynalézat dobré myšlenky, ale také je uskutečnit.

 • Muž, jenž vydrží dobu neuznání, aniž by ji nechal působiti na svoji míru energie, práce jeho je mu milá jako jinému hra (...); na toho můžete beze strachu vsaditi ten poslední dolar.

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

KONTAKT

FACEBOOK

Nadační fond Jana Antonína Bati
Moravní nábřeží 2 - Rybárny
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 29254736

 

Robert Hájek
zakladatel fondu
+420 732 842 329

nadacejabati@gmail.com

Lenka Kaňovská

předsedkyně správní rady

Hana Kuslová

členka správní rady

Michal Hampala

člen správní rady
 

John B. Nash

člen správní rady

Mariana B. Breech

členka správní rady

Adéla Trněná

asistentka

nadacejabati@gmail.com

 • Facebook - White Circle